Zabezpieczenie kredytu

Kredyt gotówkowy zabezpieczany jest za m.in. za sprawą ubezpieczenia od następstw niespodziewanych wypadków, weksla in banco, poręczenia. Małżeństwa razem podpisują umowę kredytową. Jeśli kwota kredytu jest znaczna, dany bank ma prawo do żądania poręczenia, udzielonego przez osobę trzecią lub do uzyskania innego typu zabezpieczenia.

Warunki spłaty kredytu

Raty kredytu gotówkowego mają formę równą lub malejącą. Równe raty cechują się stałością w ciągu całego okresu kredytowania, raty malejące ulegają sukcesywnemu zmniejszaniu w skali miesięcznej. Oprocentowanie kredytu może być stałe, obowiązujące przez całość okresu kredytowania, jak i zmienne, modyfikowane podczas tego okresu.

Opłaty i prowizje

Kredyt gotówkowy jest oprocentowany według stawek, które zawiera tabela opłat i prowizji konkretnego banku. Ten typ kredytu należy do grona najbardziej kosztownych, stąd też jego oprocentowanie może oscylować wokół 20%. Maksymalna stawka oprocentowania to 4-krotność stopy lombardowej, obowiązującej w Narodowym Banku Polskim. Dodatkową opłatą, pobieraną przez bank, jest prowizja za udzielenie świadczenia kredytowego. Może ona być uiszczona w formie gotówki, lub też odliczona z sumy kredytu. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, z kwoty kredytu pobierana jest jednorazowa składka ubezpieczeniowa, lub też jej płatność odbywa się w systemie miesięcznym – wówczas wchodzi ona w skład raty kredytu. Każda zmiana stopy procentowej obliguje bank do przesłania kredytobiorcy aktualnego harmonogramu spłat, który uwzględniał będzie nowe warunki. Kredyty, których stopa procentowa jest stała, udzielane są zwykle na 12 miesięcy.